Pravilnik

 Početna / Pravilnik

Ovim Pravilnikom se uređuju pravni odnosi između BitLab d.o.o. Banja Luka i korisnika usluga. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave, te važi dok se ne promijeni.

Korisnik usluga je pravno ili fizičko lice koje od BitLaba kupuje korištenje usluga ili od BitLaba naručuje uslugu.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike koji kod BitLaba imaju zakupljen hosting, registrovane domene, zakupljene IP adrese i SSL sertifikate.

Prvlilnik ima za cilj sprječavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima BitLaba, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbjeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže.

Narudžbom/korištenjem usluga BitLaba, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumijeva da neće preduzimati aktivnosti, koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

Ukoliko korisnik sa BitLabom potpiše ugovor o korištenju usluga, odredbe tog ugovora imaće prednost u odnosu na ovaj Pravilnik.

Povjerljivi podaci/h4>

BitLab će štititi tajnost privatnih podataka koji su mu dostavljeni u vezi sa osnivanjem korisničkog odnosa te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe. Više o ovome pročitajte u donjem dijelu ovog dokumenta: Politika privatnosti.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnikovu registraciju (adresa, telefon, naziv i sl.), korisnik je dužan o promjenama bez odgađanja obavijestiti BitLab pisanim putem, pismom ili putem e-pošte, a najkasnije 8 dana od dana nastanka promjene. U protivnom, sva korespodencija će biti upućena na zadnju poznatu adresu i smatrat će se da je dostava koja se temelji na postojećim podacima valjano izvršena.

BitLab garantuje povjerljivost informacija sadržanih u materijalima u vezi projekata, te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata sadržanih u tim materijalima, bez obzira da li su registrovani ili ne.

BitLab ne može biti odgovoran za sigurnost podataka dostavljenih nesigurnim kanalima, nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Korisnički nalog

Svako lice može da uputi zahtjev za korištenje BitLab usluga. Prilikom podnošenja zahtjeva, lice je dužno da dostavi tačne kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon, adresu e-pošte. Ukoliko su dostavljene netačne informacije (pogrešan telefon, adresa e-pošte), BitLab neće dalje obrađivati dostavljeni zahtjev.

Otvaranjem korisničkog naloga, korisnik je saglasan da ga BitLab može kontaktirati radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, kao i radi vanrednih obavještenja i ponuda.

BitLab će nastojati da sva obavještenja dostavi putem e-pošte.

U svrhu pružanja nekih usluga, BitLab će korisniku dostaviti na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža BitLab. Korisnik je dužan da čuva dobijene kredencijale, da ih ne daje neovlaštenim licima i dužan je da brine o bezbjednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera.

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

U slučaju zloubpotrebe naloga, sumnjivih aktivnosti ili uzastopnih zahtjeva koje ne možemo da verifikujemo sa klijentom, BitLab zadržava pravo da klijentu suspenduje nalog, zatraži dodatna dokumenta za verifikaciju ili jednostano raskine poslovni odnos. U slučaju jednostranog raskida poslovnog odnosa, u periodu zakupa, klijent ima pravo da u roku od 15 dana migrira svoje usluge kod drugog provajdera.

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu korisničkog imena, korisnik je suglasan da ga BitLab ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zloupotrebe BitLabu.

BitLab je u mogućnosti da promijeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahtjevu, sa dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge. Telefonski zahtjevi nisu prihvatljivi. Parametri za pristup se ne šalju na adrese koje nisu navedene u korisničkoms nalogu.

Pravila vezana za hosting usluge

BitLab se obavezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, nadogradnja servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima, otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu servera.

BitLab ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim, odnosno nedozvoljenim korištenjem usluga.

BitLab zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće lokalne i/ili međunarodne zakone
objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim osobama
slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM)
objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, preduzeća, servisa ili drugog pravnog subjekta
objavljivanje, slanje ili prenošenje uvrjedljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
neovlašteno korištenje tuđeg korisničkog računa ili adrese e-pošte
objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama
sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga
objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimjerene sadržaje, na prostoru zakupljenom od BitLab-a
objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od BitLaba, što uključuje, ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima
preveliko zauzmanje CPU resursa servera (mora biti manje u bilo kom trentutku od 5% ukupnog procesorskog vremena). Ukoliko do toga dođe zbog neoptimizovane web-aplikacije ili baze, prezentacija će biti suspendovana dok se problem ne otkloni. Korisnik je u obavezi da vodi računa o preostalom prostoru na disku. Ukoliko slobodan prostor padne ispod 10%, korisnik mora preći na veći paket ili ukloniti nepotrebne fajlove kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.
Prekoračenja mjesečnog dodjeljenog protoka za korisnikov sajt. U slučaju da u toku mjeseca korisnik potroši sav dodieljeni protok, njegov sajt će biti suspendovan. Ukoliko je ovo opterećenje rezultat izuzetno posjećenog sajta, tj. ako je sajt prerastao ograničenja trnutno zakupljenog hostinga, korisnik će biti kontaktiran i biće mu ponuđeno novo odgovarajuće hosting rješenje.
Skladištenje nedozvoljenih sadržaja. Dijeljeni hosting može da se koristi samo za web-datoteke, aktivne naloge za e-poštu i sadržaj korisničkih web-sajtova. Dijeljeni hosting prostor ne može da se koristi za skladištenje (backup) drugih sadržaja.
korištenje resursa servera za izazivanje DDOS napada
Hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici hosting paketa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru, osim ako sa BitLabom ne sklope takav ugovor. BitLab ima poseban vid saradnje koji se zove affilate saradnja, o kojoj se možete informisati na hosting.bitlab.rs/affiliates.php Ukoliko BitLab utvrdi da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom tim sajtovima naplaćuje hostovanje na pomenutom nalogu, hosting će biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povrat novca.
Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Korisnik se obavezuje da će prostor, koji ima na raspolaganju, koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sistem u cjelosti.
BitLab izričito zadržava pravo da pregleda svaki dijeljeni hosting nalog za prekomjerno iskorištenje CPU jedinice, prostora na disku i drugih resursa koji mogu biti ugroženi povredom ovog sporazuma.
Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. BitLab nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev, koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obavezuje BitLabu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizišao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Održavanje sistema i bekap

BitLab radi radovna tehnička održavanja sistema, promjenu operativnog sistema i softvera sa starih verzija na nove, promjenu hardvera na bolje performanse, promjenu internet konekcija i druga tehničkih unapjređenja. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri sa ciljem poboljšanja usluge ili sa ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. U toku navedenih promjena, neki od servisa mogu biti nedostupni ili imati otežan rad.

U slučaju planiranih zahvata na poboljšanju performansi, koji mogu uticati na mogućnost isporuke usluga korisniku, BitLab će obavijestiti korisnika o planiranim nadogradnjama sistema. Međutim, BitLab zadržava pravo da unaprjeđuje i vrši izmjene na softveru i hardveru servera, na kojima se nalaze shared hostinzi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slučaju kada korisnik zakupi čitav server kod BitLaba (i ukoliko BitLab radi održavanje istog), bitnije izmjene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom.

U slučaju havarije sistema, napada na servere i slično, BitLab će pokrenuti procedure predviđene za vanredne situacije i krenuti sa hitnim popravkama sistema bez predhodne najave.

U slučaju havarije, BitLab će pokušati da vrati sve podatke koji su vezani sa korisnikovom uslugom, a koji se nalaze na BitLabovom ili korisničkom beckup sistemu, ako je to tehnički izvodivo.

BitLab nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu, kao i za održavanje i beckup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi i preuzma beckup iz korisničkog panela.

BitLab pravi bekap svih sajtova jednom nedeljno.

Korisnik, uz dogovor, može da zatraži pomoć BitLaba oko vraćanja beckup-a.

Očekivana dostupnost hostinga je 98% i više na godišnjem nivou.

Sadržaj i održavanje hostovanog sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za cjelokupan sadržaj sajta koji hostuje na serverima BitLaba. Zabranjena je prezentacija sadržaja, koji može biti štetan po servere BitLaba ili bilo koji drugi server na internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na internetu. Primjeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc i slično.

Nije dozvoljen prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala, koji je u suprotnosti sa pravnim propisima Republike Srpske i BiH, kojim se vrši krivično djelo ili privredni prestup, povreda odredbi autorskog prava i prava industrijske svojine, djelo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promjena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.

Korisnici CMS sistema za upravljanje sadržajem (WordPress, Drupal, Joomla, Magento, itd), kao i svih drugih skripti koje postave na svoj hosting kod BitLaba, obavezni su da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primjenom patch-ova i update-a. BitLab nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika usljed propusta na sajtu. Korisnik je dužan da primijeni mjere zaštite. Ukoliko do upada dođe, BitLab će suspendovati hosting korisnika i obavijestiti ga o mjerama bezbjednosti, a korisnik je dužan da te mejre sprovede. Korisnik je dužan da očisti zaražene fajlove i obavjesti tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, može zatražiti pomoć BitLaba, uz odgovarajuću nadoknadu.

Preduzimanje mera u slučaju neprihvatljivog ponašanja

BitLab neće aktivno pratiti rad korisnika sa ciljem da se uvjeri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik BitLaba je dužan da sarađuje pri preuzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprejčavanja kršenja Pravilnika.

Provjera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe od strane trećeg lica i u tom slučaju procedura je sljedeća:

  1. U slučaju žalbe ili neizmirenih obaveza, BitLab će poslati e-poruku korisniku i naložiti mu da otkloni problem.
  2. U slučaju da korisnik ne reaguje na vrjeme, BitLab će suspendovati prezentaciju (web-sajt) dok se problem ne otkloni.
  3. U slučaju ponovljenih kršenja Pravilnika, BitLab zadržava pravo da bez povratka sredstava prekine pružanje usluge.
  4. U slučaju kršenja zakona, BitLab će učiniti dostupnim relevantne podatke i informacije nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.
  5. U slučaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu BitLabu (kazne, oštećenja sistema i slično), BitLab zadržava pravo da naplati troškove u duploj vrijednosti ili pokrene pravni postupak, sa zahtjevom za naknadu štete.
  6. U slučaju narušavanje ugleda firme BitLab, zadržavamo pravo da obustavimo dalje poslovanje sa klijentom i ponudimo mu mogućnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana.

Vanredne okolnosti

BitLab zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promijeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta, za koju smatra da uzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

Procedura u slučaju kompromitovanog naloga

Ukoliko se desi da klijentov hosting nalog bude hakovan (bude upada, ubačenog virusa ili se šalje spam sa tog naloga), procedura BitLaba je sljedeća:

1. U slučaju prvog upada slijedi suspendovanje naloga i slanje e-pošte klijentu, u kome su naznačeni podaci, na koje treba da nas kontaktira čim pročita poruku

2. U slučaju drugog upada slijedi suspendovanje naloga na 24 časa

3. U slučaju trećeg upada hosting nalog se briše sa našeg servera, bez povrata novca

Pravila vezana za domene

Korisnik je sam odgovoran za ispravnost narudžbe preko sajta BitLaba i plaćanje iste. BitLab ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbu. Usluga će biti realizovana, a naknadne promjene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbi pogrešno dostavi naziv domena i porudžbu plati, domen će biti registrovan, a povrat novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžba i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Domeni se registruju na određeni period (najčešće godinu dana) i BitLab će omogućiti funkcionisanje domena u registrovanom periodu. Nakon isteka domene, u slučaju da ga klijent ne produži prije isteka, domen postaje slobodan, te BitLab ne daje garancije da će klijent moći nastaviti koristiti domen.

Ako se domen ne produži prije isteka, domen će biti deaktiviran (suspendovan), te se neće moći koristiti.

Pri promjeni parametara domena, prema arhitekturi Interneta, potrebno je izvjesno vrijeme da se ti novi parametri osvježe na svim serverima. BitLab ne daje garancije da će vaš domen biti dostupan odmah nakon promjene DNS zapisa.

Važna napomena: Transfer domena (promjena registra domena, odnosno lica koje za vas vrši registraciju i održavanje domena) ne može se vršiti 60 dana po registraciji domena ili ako je do isteka domena ostalo manje od 30 dana.

Dokumentacija vezana za .BA i .HR domene

Za registraciju .BA i .HR domena potrebno je da klijent pošalje poštom ili dostavi lično dokumentaciju u BitLabu. U slučaju da dokumentacija ne dođe ili ne bude ispravna, domen neće biti registrovan.

BitLab ima pravo da ne registruje naručeni domen .BA ili .HR prije nego što primi potrebnu dokumentaciju.

Narudžbom i registracijom .BA domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate Pravilnik o registraciji za .BA domen.

Narudžbom i registracijom .HR domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate Pravilnik o registraciji za .HR domen

Svako aktiviranje / deaktiviranje domena, koje je uzrokovao korisnik nedostavljanjem dokumentacije ili lošom dokumentacijom i komunikacijom, ide na štetu klijenta, i biće posebno naplaćeno.

Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbe preko sajta BitLaba ili putem e-pošte i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na hosting.bitlab.rs ili kontaktiranjem tehničke podrške putem tiketa. BitLab ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio neadekvatan hosting paket. BitLab može da izađe u susret za prelazak na veći paket uz adekvatnu doplatu, koja je u skladu sa važećim cjenovnikom.

Realizacija porudžbe

Realizacija porudžbe (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming, kupovina SSL sertifikata) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. Bitlab ima pravo da odbije bilo koju porudžbu bez navedenog razloga.

Cijene i uslovi plaćanja

Nakon izvršene porudžbe, korisniku se dostavlja predračun za usluge BitLaba, sa instrukcijama za vršenje uplate. BitLab predračune šalje isključivo elektronski, putem e-pošte, na adresu koju je korisnik dostavio BitLabu.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online) i bankovni transfer (za korisnike iz inostranstva).

Pod korisničkim odnosom podrazumijevaju se sve usluge koje su dogovorene između korisnika i BitLaba za određeni vremenski period, a za koje je korisnik izvršio uplatu u cijelosti. Usluge BitLaba zaračunavaju se i naplaćuju prema važećem cjenovniku.

BitLab zadržava pravo da promijeni cjenovnik, o čemu će obavijestiti korisnike objavom na svom web- sajtu ili na drugi, za to prikladan način.

Izmjena cjenovnika stupa na snagu u roku od 7 (sedam) dana od dana objave.

Na postojeće korisnike izmijenjena cijena primjenjivaće se kod obnove usluga po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja tih izmjena na službenoj stranici BitLaba.

BitLab može predračunom, ponudom ili ugovorom odrediti cijenu koja se razlikuje od važećeg cjenovnika. Za usluge čija cijena nije određena cjenovnikom, BitLab cijenu određuje predračunom, ponudom ili ugovorom sklopljenim sa korisnikom.

Korisnik se obavezuje da će usluge platiti do dana dospijeća. U protivnom, u slučaju kašnjenja, BitLab je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zateznu kamatu, kao i troškove slanja opomene, te ima pravo da deaktivira uslugu da klijent ne bi načinio veću štetu, a kod ponovnog aktiviranja da naplati troškove reaktivacije.

Ukoliko korisnik usluga ne podmiri svoje obveze prema BitLabu u roku od 30 dana od datuma izdavanja predračuna / računa, a po pisanoj opomeni, BitLab može, bez dodatnog pisanog upozorenja, trenutačno prekinuti korisnički odnos, kao i pokrenuti postupak sudske naplate.

Plaćanje za usluge hostinga, registracije domena, zakup IP adresa, SSL sertifikata vriši se za period unaprijed od godinu dana, ukliko nije drugačije dogovreno.

Obnova usluga

BitLab će obavijestiti korisnika o isticanju period zakupa 30 dana prije isteka usluge. Obavještenje i predračun za produženje usluge korisniku će biti dostavljeni putem e-pošte, na adresu koju je klijent dostavio BitLabu.

U slučaju da ne dobije odgovor do isteka usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.

Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi će se čuvati još 15 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 15 dana, BitLab zadržava pravo da obriše fajlove sa servera, bez prethodne konsultacije sa korisnikom.

U slučaju da koristite neplaćeni domen, BitLab ima pravo da domen redirektuje i koristi u svoje svrhe.

U slučaju suspendovanja naloga za bilo koju dalju aktivnost BitLaba u vezi naloga, potrebno je da korisnik obavi uplatu za obnovu usluge i dodatnih troškova za aktiviranje naloga.

U slučaju grubog kršenja pravila, BitLab ima pravo da deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

Otkazni rok za uslugu dedicated servera je 30 dana.

U slučaju realizacije uplate, korisnicima iz Republike Srpske i Federacije BiH će poštom biti upućen originalni račun. Korisnicima iz inostranstva originalni račun će biti poslat poštom na njihov lični zahtjev.

Klijent ima obavezu da dostavi BitLabu svaku promjenu kontakt podataka (naziv, adresa, telefon). BitLab nije odgovran u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih kontakt podataka.

Predračuni, računi i ugovori

BitLab će za komunikaciju sa klijentom koristiti primarno e-poštu, te će se putem e-pošte slati i dokumenti koji ne moraju da idu drugim kanalima.

Putem e-pošte korisnku se dostavlja predračun. Predračun korisnika ne obavezuje na plaćanje, i bez pravnih posljedica moguće ga je i platiti i ne platiti, te od korisnikove odluke zavisi da li će usluga ostati aktivna ili će biti suspendovana.

Nakon uplate, bio korisnik pravno ili fizičko lice, BitLab je dužan da izda račun, te isti pošalje u originalnom obliku, putem pošte ili lično dostavii na adresu korisnika.

BitLab će potpisati ugovor sa korisnikom za svaku uslugu za koju:

Bitlab procijeni da je ugovor obavezan
Klijent zatraži ugovor

U slučaju da klijent i Bitlab ne potpišu dodatni ugovor o usluzi, u slučaju rješenja konfliktnih situacija primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Povrat novca

Ukoliko nije zadovoljan uslugom koju je zakupio kod BitLaba, korisnik može zatražiti povrat novca u punom iznosu, u roku od 30 dana od datuma narudžbe. Pri tome je korisnik obavezan dostaviti pismeno obrazloženje, odnosno primjedbe koje su razlog za otkaz usluge. Povrat novca je moguć za usluge dijeljenog hostinga i striminga. Povrat novca nije moguće izvršiti za usluge registracije domena, zakupa IP adrese, SSL sertifikata, VPS-a ili dedicated servera.

Odšteta

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od BitLaba, što uključuje zahtjeve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. BitLab nije odgovoran u slučaju:

povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa BitLabom
da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima

Promocije

BitLab sa vremena na vrijeme organizuje posebne promotivno / akcijske ponude za nove ili postojeće korisnike. Akcijska ponuda može da uključuje u sebi i novu odredbu za uslove korištenja, koji se odnose samo na tu akciju.

Svi proizvodi kupljeni na akciji ili promociji putem promo koda kod BitLaba ne mogu se migrirati ili transferovati sa BitLaba u prvih 60 dana trajanja usluge. Ako je potrebno migrirati ili transferovati uslugu u privh 60 dana, BitLab zadržava pravo da naplati razliku u cijeni do pune cijene usluge.

Tehnička podrška

Tehnička podrška BitLab funkcioniše preko tiketa. Putem telefona možemo saslušati korisnika, s tim da je, pored razgovora, potrebno da korisnik dostavi zahtjev pismeno, putem tiketa. Podrška se pruža isključivo za usluge koje korisnik zakupljuje kod BitLaba. BitLab pruža podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo (LiveConfig).. To podrazumijeva instalaciju skripti iz LiveConfig-a (Joomla, WordPress, itd), ali ne i njihov rad, mijenjanje ili prilagođavanje korisnikovim potrebama. Zakup hostinga ne uključuje podršku za plugin-ove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati u te skripte (npr. Joomla, WordPress). Te usluge mogu biti predmet dodatnog ugovora, u koji će biti uključen naš web-tim.

Isključenje od odgovornosti

BitLab nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje naloga za e-poštu, kao i za eventualne prekide u radu.

BitLab nije odgovoran za štetu koja može proisteći zbog pogrešnih kontakt podataka. Klijent je dužan da sam na vrijeme dostavi inforamcije o promjeni kontakt podataka.

BitLab ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti sa Opštim uslovima korištenja.

BitLab ne provjerava i ne kontroliše sadržaj koji korisnici postavljaju na prostor zakupljen kod BitLaba.

BitLab ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korištenje usluga BitLaba, ukoliko je BitLab direktno ne kontroliše.

BitLab pruža podršku korisnicima u dobroj namjeri, a u okvirima konkretnih okolnosti pojedinog slučaja. BitLab ne odgovara za moguću štetu i troškove nastale u procesu pružanja podrške korisnicima.

Korisnik je saglasan da postoji mogućnost da usluga BitLaba neće uvijek biti dostupna i da BitLab ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računarska mreža, koju BitLab ne kontroliše, već je na nju samo povezan, te zbog toga ne može garantovati dostupnost usluga, koje nisu pod direktnom kontrolom BitLaba.

BitLab neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tokom neophodnog održavanja sistema, a koja bi mogla imati uticaj na kvalitet usluge BitLaba.

BitLab ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospjelih računa ili kršenja Pravilnika.

BitLab nije odgovoran za viruse koji korisniku mogu biti poslati preko e-pošte, FTP-a, HTTP-a ili druge elektronske transfere virusa. BitLab nadgleda viruse i napade koji potencijalno mogu ugroziti servere BitLaba, na kojima se hostuje korisnički sadržaji. BitLab ne nadgleda viruse i druge maliciozne softvere koji su na računarima, mobilnim uređajima korisnika ili su ubačeni na hostovane sadržaje, sa ili bez znanja klijenta usljed gubitka kredencijala ili propusta na sajtu korisnika. Klijentu se preporučuje da na svojoj računarskoj mreži, računarima i mobilnim uređajima koristi antivirusne softvere i druga sigurnosna rješenja.

U slučaju da hostovani sadržaji generišu SPAM ili na drugi način ugrožavaju rad servera, korisnički nalog će biti isključen. Korisnik je dužan da, prije puštanja naloga u rad, otkloni propuste. Korisnik može zatražiti pomoć BitLaba za otklanjanje propusta na svom sajtu, s tim da te usluge nisu zakupljene usluge hostinga i one mogu biti predmet dodatnog ugovora.

Raskid korisničkog odnosa

Obje strane mogu da raskinu ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene BitLabu, BitLab nema obavezu vratiti.

Rješavanje spora

BitLab i korisnik saglasni su da će pokušati mirno i uz razumijevanje riješiti sve sporove nastale iz ili u vezi sa korisničkim ugovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje spora nadležan je Okružni privredni sud u Banjoj Luci.

Završne odredbe

Korisnik je saglasan da BitLab ima pravo promjeniti Pravilnik, doraditi ili dopuniti bez prethodne najave. O promjenama Pravilnika postojeći korisnici će biti obavješteni putem web-stranice BitLaba ili na drugi način.

Primjena Pravilnika stupa na snagu danom njegove objave na službenoj stranici BitLaba i primjenjuje se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon tog dana.

Na korisničke odnose zasnovane prije objave ovog Pravilnika, njegove odredbe će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave, pod uslovom da korisnici u tom roku ne iskoriste pravo na prestanak (raskid) korisničkog odnosa.

O Nama

Podrška

Copyright © 2021 | bitlab.rs. Sva prava su zadržana.